Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > 22014-מתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע של הקמה ושדרוג מסילות, תחנות ומתקני רכבת נוספים

22014-מתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע של הקמה ושדרוג מסילות, תחנות ומתקני רכבת נוספים

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

מפגש מציעים נוסף

הרכבת תקיים מפגש מציעים נוסף למכרז שבנדון. מפגש מציעים זה ייערך בתאריך 30/11/2021 בשעה 12:00 בצורה מקוונת. רישום מקדים נדרש להעביר עד יום ד' 29/11/2021 בשעה 12:00 לדוא"ל: [email protected] (כותרת דוא"ל "רישום למפגש מכרז מס' 22014")
לטובת הרישום נדרש לשלוח: 1) שם החברה. 2) שם איש קשר. 3) סלולר. 4) מייל

למען הסר ספק מובהר, כי המשתתפים במפגשי המציעים הקודמים שנערכו בתאריכים 26/07/2021 ו -21/10/2021 אינם מחויבים להשתתף במפגש המציעים הנוסף.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה