Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > 22014-מתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע של הקמה ושדרוג מסילות, תחנות ומתקני רכבת נוספים

22014-מתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע של הקמה ושדרוג מסילות, תחנות ומתקני רכבת נוספים

מפגש מציעים

26/07/2021 בשעה 10:07

מפגש המציעים יחול ביום ב' בתאריך 26/07/2021 בשעה 10:00 באודיטוריום שנמצא בקומת הכניסה במשרדי הנהלת רכבת ישראל ברח' יוספטל, לוד.

מסמכים לעיון

הבהרות

הבהרה כללית

מפגש מציעים חובה נוסף

הרכבת תקיים מפגש מציעים חובה נוסף למכרז שבנדון. מפגש מציעים זה ייערך בתאריך 21/10/2021 בשעה 14:00 בצורה מקוונת. רישום מקדים נדרש להעביר עד יום ד' 20/10/2021 בשעה 12:00 לדוא"ל: [email protected] (כותרת דוא"ל "רישום למפגש מכרז מס' 22014")
לטובת הרישום נדרש לשלוח: 1) שם החברה. 2) שם איש קשר. 3) סלולר. 4) מייל

למען הסר ספק מובהר, כי המשתתפים במפגש המציעים הקודם (שנערך בתאריך 26/07/2021) אינם מחויבים להשתתף במפגש המציעים הנוסף.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה