Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז מס' 22023 להקמת מבואת הכניסה המזרחית לתחנת "יצחק נבון – האומה"

מכרז מס' 22023 להקמת מבואת הכניסה המזרחית לתחנת "יצחק נבון – האומה"

מפגש מציעים

28/12/2021 בשעה 10:00

מפגש מציעים נוסף יתקיים ביום ג', 28/12/2021, בשעה 10:00 בכניסה הראשית לתחנת רכבת "יצחק נבון - ירושלים".

הבהרות

הבהרה כללית

מסמכי המכרז זמינים לצפיה באתר רמדור:

https://ramdor.net/SuperRamdor.html?act=9b7397b5-afda-483d-a8d9-7a4d1ab5026e

שם משתמש: [email protected]

סיסמא: Rr1234

 

מפגש מציעים חובה נוסף

מפגש מציעים נוסף יתקיים ביום ג',28/12/2021, בשעה 10:00 בכניסה הראשית לתחנת "יצחק נבון - ירושלים".

לאחר מפגש המציעים, יתקבלו שאלות בכתב בלבד ולא יאוחר מיום 03/01/2022 לידי רון קשקש, רכזת התקשרויות קבלניות, לדוא"ל: [email protected]

 

למען הסר ספק מובהר, כי המשתתפים במפגש המציעים הקודם (שנערך בתאריך 25/08/2021) אינם מחויבים להשתתף במפגש המציעים הנוסף.

 מועד הגשת ההצעות למכרז

הגשת ההצעות תהא ביום ה', 24/01/2022 החל מהשעה 8:30 ועד השעה 13:00, לתיבת המכרזים מס' 7, הנמצאת במשרדי הנהלת הרכבת ברחוב יוספטל 1, לוד.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה