Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז פומבי 121101 לביצוע בדיקות רדאר חודר קרקע GPR – ground penetration radar במסילות רכבת ישראל

מכרז פומבי 121101 לביצוע בדיקות רדאר חודר קרקע GPR – ground penetration radar במסילות רכבת ישראל

מפגש מציעים

09/05/2022 בשעה 11:00

מפגש מציעים וסיור חובה יתקיים ביום 9.5.2022 , בשעה 11:00 , במשרדי הרכבת הממוקמים ברחוב דרכי משה 3, לוד.

הבהרות

הבהרה כללית

 

ההצעות תוגשנה ביום ה'  02/06/2022- עד השעה 13:00 , לתיבת המכרזים מס' 5, הנמצאת בקרית

הנהלת הרכבת רחוב דרכי משה 3, לוד.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה