Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז פומבי מס' 121106 לפיתוח, אספקה, ניהול ותחזוקה של מערכת לניהול בטיחות ואיכ"ס ברכבת ישראל

מכרז פומבי מס' 121106 לפיתוח, אספקה, ניהול ותחזוקה של מערכת לניהול בטיחות ואיכ"ס ברכבת ישראל

מפגש מציעים

09/06/2022 בשעה 10:00

מועד מפגש מציעים חובה (מקוון) יום חמישי ה-9.6.22

הבהרות

הבהרה כללית

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: יום חמישי ה-16.06.22

מועד הגשת הצעות נדחה ליום  28/07/2022- תיבה מס' 5  בין השעות 08:00-13:00

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה