Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה למתן שירותי תחזוקת עגורנים באתרי רכבת ישראל

הזמנה למתן שירותי תחזוקת עגורנים באתרי רכבת ישראל

הבהרות

הבהרה כללית

תאריך הגשת המכרז נדחה ליום 13/07/2022 עד השעה 13:00

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה