Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > הזמנה לקבלת הצעות לביצוע תחזוקת מנהרות גילון ורעננה של רכבת ישראל

הזמנה לקבלת הצעות לביצוע תחזוקת מנהרות גילון ורעננה של רכבת ישראל

מפגש מציעים

17/02/2022 בשעה 10:00

מפגש המציעים יתקיים ביום ה', 17/02/2022 בשעה 10:00, במשרדי הנהלת הרכבת בניין הרכבת, רח' יוספטל, לוד.

הבהרות

הבהרה כללית

 לשומת לב המציעים כי נקבעו מועדים חדשים

  1.      סיור חובה למציעים שלא השתתפו במפגש הקודם: מפגש המציעים יתקיים ביום ב' בתאריך 21/03/2022 בשעה 10:00 באמצעות זימון Teams שיישלח במייל למציעים שיירשמו מראש בלבד.
  2.        רישום מקדים נדרש להעביר עד ליום א', 20/03/2022 בשעה 09:00 לדוא"ל: [email protected]  (כותרת דוא"ל: "מכרז מס' 22153 – הזמנה לקבלת הצעות   לביצוע תחזוקת מנהרות גילון ורעננה של רכבת ישראל").
  3.      לטובת הרישום נדרש לשלוח: 1) שם החברה 2) שם איש קשר 3) טל' סלולרי. 4) מייל אליו יישלח זימון למערכת Teams. מובהר, כי החיבור למפגש המקוון יהיה זמין מהשעה 09:30 (המפגש יתחיל בדיוק בשעה 10:00).
  4.       סיור רשות: סיור רשות במנהרות גילון יתקיים ביום ג' בתאריך 22/03/2022 בשעה 22:30. הסיור ייצא מהפורטל המזרחי מנהרות גילון (קיים בווייז).
  5.       רישום מקדים נדרש להעביר עד ליום ב', 21/03/2022 בשעה 09:00 לדוא"ל: [email protected]  (כותרת דוא"ל: "מכרז מס' 22153 – הזמנה לקבלת הצעות   לביצוע תחזוקת מנהרות גילון ורעננה של רכבת ישראל ").
  6.      לטובת הרישום נדרש לשלוח: 1) שם החברה 2) שם איש קשר 3) טל' סלולרי.

שאלות הבהרה:

  1.      לאחר מפגש המציעים, ניתן לפנות אל אגף רכש והתקשרויות ברכבת בבקשה לקבלת הבהרות או תשובות לשאלות בקשר למסמכי המכרז (להלן: "פניות מציעים").
  1.      פניות מציעים תעשינה בפניה בכתב בלבד, לידי יוסי קרטה– רכז התקשרויות לתשתיות ופיתוח, באמצעות דוא"ל  [email protected], לא יאוחר מיום א בתאריך 27/03/2022 (להלן: "המועד האחרון לפניות מציעים").
  2.      הפנייה תישלח על גבי קובץ אקסל (EXCELL)  המצורף למסמכי המכרז.  

מועד הגשת ההצעות למכרז:

הגשת ההצעות תהא ביום ב', 03/04/2022 החל מהשעה 8:00 ועד השעה 13:00, לתיבת המכרזים מס' 7, הנמצאת במשרדי הנהלת הרכבת ברחוב יוספטל 1, לוד.

 

 

המועדים הקודמים

 1. מפגש מציעים חובה ושאלות הבהרה:
  1. מפגש המציעים יתקיים ביום ה', 17/02/2022  בשעה 10:00, במשרדי הנהלת הרכבת בניין הרכבת, רח' יוספטל, לוד.
   תשומת לב המציעים כי הרכבת רשאית לקיים את המפגש גם באמצעים דיגיטליים והכל בהתאם לשיקול דעתה ומתן הודעה מראש למציעים על אופן המפגש.
  2.  לאחר מפגש המציעים, יתקבלו שאלות בכתב בלבד לא יאוחר מיום 03/03/2022 , לידי מתן אגמי – רכז רכש והתקשרויות לתשתיות ופיתוח, באמצעות דוא"ל [email protected]  או פקס שמספרו
   08-6533720.
 2. מועד הגשת ההצעות למכרז:

  הגשת ההצעות תהא ביום ב', 03/04/2022 החל מהשעה 8:00 ועד השעה 13:00, לתיבת המכרזים מס' 7, הנמצאת במשרדי הנהלת הרכבת ברחוב יוספטל 1, לוד.

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה