Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז מס' 22156 – מתחם קישון ב' חבילה 5 (מוסך חשמלי, כבישים, מסילות, פיתוח, מערכות חוץ ומעבר תת קרקעי להולכי רגל )

מכרז מס' 22156 – מתחם קישון ב' חבילה 5 (מוסך חשמלי, כבישים, מסילות, פיתוח, מערכות חוץ ומעבר תת קרקעי להולכי רגל )

מפגש מציעים

27/02/2022 בשעה 11:00

מפגש מציעים חובה יתקיים ביום א, 27/02/2022, בשעה 11:00 באופן מקוון. לאחר המפגש יתקיים סיור רשות בשטח.

הבהרות

הבהרה כללית

  לתשומת לב המציעים ההגשה נדחתה לתאריך 02/05/2022.

  1. מפגש המציעים ידחה לתאריך 27/02/2022 בשעה 11:00 באופן מקוון ובאמצעות זימון Teams שיישלח לחברות שיירשמו מראש.
  2. רישום מקדים נדרש להעביר עד יום ה' 17/02/2022 בשעה 09:00 לדוא"ל: [email protected]  
   (כותרת דוא"ל " רישום למפגש מכרז מס' 22156) החיבור למפגש המקוון יהיה זמין מהשעה 10:30
   (המפגש יתחיל בדיוק בשעה 11:00). לטובת הרישום נדרש לשלוח: 1) שם החברה. 2) שם איש קשר. 3) סלולר. 4) מייל אליו יישלח הזימון.
  3. סיור מציעים רשות יתקיים ביום ג', 01/03/2022, בשעה 11:00 במתחם קישון רח' נחום ארמן חיפה. יש להעביר לאחר המפגש המקוון בקשה להשתתפות בסיור כולל פרטי זהות המשתתף. השתתפות בסיור המציעים תתאפשר אך ורק בכפוף להוראות משרד הבריאות.
  4. לאחר מפגש המציעים, יתקבלו שאלות בכתב בלבד ולא יאוחר מיום 03/03/2022 לידי מתן אגמי, רכז התקשרויות, לדוא"ל: [email protected]
  5. תשומת לב המציעים, כי הגשת ההצעות תהא לתיבת המכרזים האלקטרונית של רכבת ישראל במערכת רמדורנט. הגשת ההצעות תהא עד ליום ג', 12/04/2022 בשעה 13:00. לאחר מועד זה לא תתאפשר הגשת הצעות לתיבת המכרזים האלקטרונית.
  6. הגשת ערבות ההצעה תהא ביום ג', 12/04/2022 החל מהשעה 08:30 ועד השעה 13:00, לתיבת המכרזים מס' 7, הנמצאת בקומת הלובי של בניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל , לוד

מצ"ב קישור למכרז:
https://ramdor.net/SuperRamdor.html?act=1cb499ec-4c42-46ad-ba2d-c847832cd82b
שם משתמש: [email protected]
סיסמא: Rr1234

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה