Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים > מכרז מס' 222104 – מתחם לוד שלב ב'- DP1 עבודות קידום זמינות

מכרז מס' 222104 – מתחם לוד שלב ב'- DP1 עבודות קידום זמינות

מפגש מציעים

09/06/2022 בשעה 10:00

1.1 מפגש מציעים חובה יתקיים ביום ה', 09/06/2022, בשעה 10:00 ברח' "הפרדס שניר" – לוד (מיקום ב-WAZE יישלח למציעים שיירשמו).

הבהרות

הבהרה כללית

    1. תשומת לב המציעים, כי הגשת ההצעות תהא לתיבת המכרזים האלקטרונית של רכבת ישראל במערכת רמדורנט. הגשת ההצעות תהא עד ליום ה', 06/07/2022, בשעה 13:00. לאחר מועד זה לא תתאפשר הגשת הצעות לתיבת המכרזים האלקטרונית.

    2. הגשת ערבות ההצעה תהא ביום ה', 06/07/2022, החל מהשעה 08:00 ועד השעה 13:00, לתיבת המכרזים מס' 7, הנמצאת בקומת הלובי של בניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל 1, לוד.

    3. לאחר מפגש המציעים, יתקבלו שאלות בכתב בלבד ולא יאוחר מיום 15/06/2022 לידי יוסי קרטה, רכזת התקשרויות, לדוא"ל: [email protected].

    4. רישום מקדים למפגש המציעים נדרש להעביר עד יום ד', 08/06/2022 בשעה 16:00 לדוא"ל: [email protected] (כותרת דוא"ל: "רישום למפגש מכרז מס' 222104)

מצ"ב קישור למכרז:

 

https://ramdor.net/SuperRamdor.html?act=8c8cf7e3-e9ce-49f7-8b01-5feb1a65618b

 

שם משתמש: [email protected]

סיסמא: Rr1234

 

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה