פירוט התקשרויות עם ספק יחיד/חוץ, התקשרויות שלא באמצעות מכרז והתקשרויות נוספות בפטור, שפורסמו באתר במהלך שנת 2015.

 

התקשרויות עם ספק יחיד/חוץ

​להלן פרסום רשימת ספקים יחידים/חוץ בהתאם

לתקנות 3(29) ו- 3(31) ו- 3א. לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993.

פניות לפי התקנות הנ"ל תתקבלנה לא יאוחר מ – 10 ימי עבודה ממועד ההודעה.

כל פניה לרכבת תעשה באמצעות דואר רשום בלבד לשתי הכתובות הרשומות בכל קובץ. פניה שלא תועבר בדרך זו לא תתקבל.

למעבר אל רשימת ההתקשרויות לחצו כאן


התקשרויות שלא באמצעות מכרז

להלן פרסום החלטות הרכבת בהתאם לתקנה 1ג(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993.


התקשרויות נוספות בפטור

להלן רשימת התקשרויות שבצעה הרכבת לפי תקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993, למעט תקנה 3(1) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993.